1. راهنمای تهیه پوستر برای مقالات پذیرفته شده (ارائه کتبی)
راهنمای تهیه پوستر برای مقالات پذیرفته شده جهت ارائه کتبی از این طریق برای پژوهشگران ارجمند قابل دریافت است.