دکتر سعیدرضا عاملی رنانی
رئیس کنفرانس
دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/ssameli
پست الکترونیکی: ssameli [at] ut.ac.ir
دکتر بهزاد شاهنده
دبیر علمی
دانشگاه تهران
وب سایت: lawpol.ut.ac.ir/~shahandeh
پست الکترونیکی: shahandeh [at] ut.ac.ir
توحید اسدی
مدیر اجرایی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: t.asadi [at] ut.ac.ir